Industrie 17 juli 2018

Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

Waterstof als energiedrager

Elektriciteit, aardgas en brandstof maken allemaal deel uit van ons dagelijks leven. We kennen ze en ze worden beschouwd als een onderdeel van het publiek domein. Waterstof als energiedrager binnen het publieke domein is echter nog relatief nieuw. Waterstof heeft andere eigenschappen, maar ook voor waterstof geldt dat het brandbaar en lichter dan lucht is. Zoals voor elke energiedrager en brandstof geldt, is van belang dat er regels en voorschriften voor veilig gebruik zijn.

Waterstof wordt al meer dan een eeuw voor industriële doeleinden gebruikt. Dat betekent dat men al bekend is met hoe om te gaan met waterstof binnen het industriële domein. Er zijn al heel veel regels en normen voor industriële toepassingen. Waterstof binnen het publiek domein is echter ook niet helemaal onbekend aangezien vanaf de 19e eeuw het zogenaamde stadsgas (met ca. 50% waterstof) al werd gebruikt voor verlichting, verwarming en om te koken.

Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

Het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma omvat de onderwerpen waarvan realisatie prioriteit moet krijgen (een randvoorwaarde zijn) voor de implementatie van waterstof in het publiek domein. Het veiligheidsprogramma beoogt systematisch na te lopen of alle veiligheidsaspecten in beeld zijn over de gehele keten heen, de interpretatie daarvan of er adequate maatregelen voorhanden en geïmplementeerd zijn en of zaken helder en eenduidig in regelgeving zijn afgedekt.

Het doel van het veiligheidsprogramma is om te komen tot landelijk afgestemde maatregelen en instrumenten voor veiligheidsaspecten en risico’s, uniformiteit op nationaal niveau te verzekeren voor vergunningverlenende autoriteiten en aanvragers, risicobeheersing en incidentbestrijding,  handreikingen en protocollen etc. voor zowel bestuurlijk, management en uitvoerend niveau. Tevens is wet- en regelgeving als belangrijke pijler opgenomen in het veiligheidsprogramma.

De focus van het veiligheidsprogramma ligt in eerste instantie op toepassing van waterstof voor mobiliteit en transport waarbij er aandacht is voor veiligheidsaspecten in de gehele keten. De keten start, bij centrale productie van waterstof, bij het verlaten van de productielocatie. De veiligheidsaspecten op de productielocatie vallen onder een industrieel regime en zijn voldoende afgedekt. Bij on-site productie op een tankstation valt de productie wel onder het veiligheidsprogramma. De keten verloopt verder via op- en overslag, transport en distributie, tankstations, de gebruiksfase van voertuigen, de onderhoud- en servicefase tot en met de einde levensduurfase van voertuigen. Voor het veiligheidsprogramma zijn ook een aantal essentiële horizontale onderwerpen benoemd zoals de wet- en regelgeving, internationale kennisoverdracht en instructies/protocollen naar bevoegde instanties zoals gemeenten en veiligheidsdiensten. In het kader van kennisoverdracht verzorgt het veiligheidsprogramma ook de communicatie naar betrokken partijen. Waar nodig worden wetenschappelijke publicaties verwerkt tot leesbare instructies die op de werkvloer bruikbaar zijn.

In het veiligheidsprogramma komen bij de gebruiksfase ook veiligheidsaspecten rond de gebouwde omgeving aan bod, zoals bij het parkeren van waterstofauto’s in ondergrondse parkeergarages of in individuele garages bij woningen en veiligheidsaspecten voor het gebruik van tunnels.

Uniformiteit in vergunningsvoorschriften bevordert de transparantie en inzicht voor de vergunningverlening en verlaagt daarmee de drempel om een netwerk van H2-tankstations uit te bouwen. Uniformering vergemakkelijkt en versnelt ten slotte ook voor bestuurders en hun ambtelijke ondersteuning het proces van vergunningverlening. Zonder uniforme vergunningverlening kan een variatie in vergunningsvoorschriften ontstaan.

Risicobeheersing en incidentbestrijding is het waarborgen van de veiligheid over de gehele keten heen en het borgen en delen van kennis en kunde. Voor zowel de risicobeheersing als incidentbestrijding moeten documenten / protocollen samengesteld worden voor zowel een bestuurlijk, management- en operationeel niveau en is samenwerking met onder meer de veiligheidsdiensten, omgevingsdiensten, overheid, industrie, hulpverlening, kennis- en opleidingscentra en verzekeraars, van belang. Een prioriteit is onder meer het ontwikkelen van protocolkaarten en handreikingen voor het handeling perspectief voor incidentbestrijding. Door de ontwikkeling van adequate producten voor risicobeheersing en incidentbestrijding kunnen onveilige situaties en omstandigheden worden voorkomen en kunnen risico’s worden beperkt en beheerst.

In Wet- en regelgeving is Waterstof (nog) niet voor alle aspecten opgenomen in het huidige regelgevingskader (normen, voorschriften, vergunningsprocedures, veiligheid, milieuregelgeving en ruimtelijke ordening). De regelgeving rond veiligheid en bijbehorende veiligheidseisen is momenteel nog gebaseerd op grootschalige inzet van waterstof als industrieel gas en als grondstof in de chemie. Bij toepassing van waterstof als basis voor energie en de toepassing binnen het publieke domein zijn de regels daardoor mogelijk relatief zwaar of volstaan (nog) niet. Hier is daarom gewenst om na te gaan wat de huidige eisen zijn, of deze afdoende zijn en/of dat er nog mogelijke hiaten zijn. Om de productie en het gebruik van waterstof te stimuleren is het van belang eventuele knelpunten en barrières te adresseren en op te lossen.

Actuele stand van zaken van het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma

Er ligt een gedegen beschrijving van een veiligheidsprogramma en veiligheid is door de markt als cruciaal bestempeld. In maart 2018 is de uitvoering gestart. De uitvoering vindt plaats binnen werkgroepen. Voor de uitvoering zijn stakeholders over de gehele keten heen benaderd. Het is van groot belang dat de vereiste expertise wordt vertegenwoordigd om tot de gewenste resultaten te komen.

Het veiligheidsprogramma behelst een gestructureerde inventarisatie voor de onderdelen:

  • Uniforme vergunningverlening
  • Risicobeheersing en incidentbestrijding
  • Wet- en regelgeving
  • Veiligheidsaspecten en risico’s

De inventarisatie heeft als doelstelling om een duidelijk beeld te krijgen wat er reeds aan informatie voorhanden is, welke hiaten er nog zijn en welke informatie ontsloten kan worden naar verschillende doelgroepen door middel van de ontwikkeling van producten.

Aan de hand van de inventarisatie is het van belang om te komen tot een afbakening en inventarisering van de gewenste producten (en inhoud). Hierbij gebruik makend van bestaande (internationale) documenten. Tevens worden op basis van de inventarisatie aanbevelingen gedaan.

Aanbevelingen kunnen zijn de ontwikkeling van producten maar ook het uitvoeren van gewenste onderzoeken.

Voor risicobeheersing en incidentbestrijding zal tevens, waar mogelijk, worden gestart met de ontwikkeling van protocolkaarten.

Voor wet – en regelgeving wordt gestart met het maken van een overzicht/inventarisatie op het gebied van de huidige eisen van de wet- en regelgeving, normen etc. Doelstelling van de inventarisatie is het  identificeren van mogelijke hiaten, knelpunten of barrières. Op basis van deze inventarisatie worden  aanbevelingen gedaan om die op te lossen door bijvoorbeeld aan te geven op welke aspecten de huidige wet- en regelgeving, normen, protocollen moeten worden aangepast en/of moet worden opgesteld.  Meerdere zaken voor de mobiliteit op waterstof zijn al op Europees en of nationaal niveau al geregeld zoals de voertuigen type goedkeur is Europees vastgesteld, voor tankstations is op nationaal niveau PGS 35  ‘Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’ ontwikkeld en zijn in het kader van de Europese  ‘Alternative Fuel Infrastructure Directive’ op NEN/EN/ISO niveau normen ontwikkeld/in ontwikkeling voor waterstoftankstations, connectoren en waterstofzuiverheid.

Delen: