Duurzaamheid 13 april 2020

Waterstof subsidies in 2020: een overzicht

Waterstof

Europa zet flink in op waterstof en er zijn daarom verschillende subsidies verkrijgbaar voor het ondersteunen van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van brandstofcel- en waterstoftechnologie. We zetten hier een aantal subsidies op een rij.

JTI Fuel cells and hydrogen (FCH Joint Undertaking (JU))

Sinds 2008 bestaat in Europa het stimuleringsprogramma Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Dit is een Europees publiek-privaat samenwerkingsverband voor het (financieel) ondersteunen van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie van brandstofcel- en waterstoftechnologie.

Er zijn miljoenen euro’s beschikbaar voor projecten die raakvlakken hebben met deze onderwerpen. Het is een door de industrie geleid initiatief, dat financiering ontvangt van Horizon 2020 (Transport en Energy) en een budget heeft van circa 700 miljoen euro (2014-2020).

Deelname is voor iedere organisatie mogelijk: industrie, kennisinstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Co-financiering van de industrie is een voorwaarde. Het initiatief stimuleert vooral deelname van mkb-bedrijven.

De deadline voor de huidige openstaande call is 29 april 2020. Klik hier voor meer informatie over calls en indieningstermijnen en –voorwaarden

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het EFRO heeft als doel de economische en sociale cohesie in de Europese Unie te versterken door te zorgen voor evenwicht tussen de regio’s.

De investeringen van het EFRO zijn gericht op enkele belangrijke prioriteitsgebieden. Dit wordt ‘thematische concentratie’ genoemd:

  • innovatie en onderzoek
  • de digitale agenda
  • ondersteuning voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb)
  • de koolstofarme economie

Via het EFRO-webportaal kun je EFRO-subsidies aanvragen en beheren. Dit is een gezamenlijk loket voor de vier managementautoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het Operationeel Programma 2014-2020.

Het totale budget voor de EFRO-programma’s voor 2014-2020 bedraagt in Nederland 507 miljoen euro.

Klik hier voor meer informatie.

INTERREG

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen, werken partijen uit verschillende landen samen.

Er zijn drie verschillende Interreg-programma’s. Deze richten zich op:

  • samenwerking in de grensregio’s (Interreg A)
  • samenwerking tussen regio’s in verschillende landen (Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region)
  • samenwerking interregionaal en Europabreed (Interreg Europe)

Nederland ontvangt voor de periode 2014-2020 van de EU 309 miljoen euro voor de programma’s in de grensregio’s. Overheden en betrokken partijen moeten ook meebetalen.

Nederlandse economische activiteiten en ontwikkelingen hebben vaak raakvlakken met economische activiteiten en ontwikkelingen in buurlanden. Het doel is om deze activiteiten met elkaar te verbinden. Nederland besteedt het geld aan drie thema’s:

  • Innovatie (in het MKB)
  • Koolstofarme economie (duurzame energie)
  • Human Capital Agenda/ Arbeidsmobiliteit (grensarbeid)

Daarbij sluiten betrokken partijen zoveel mogelijk aan op nationaal economisch beleid. Bijvoorbeeld het beleid voor de topsectoren, het Energieakkoord voor duurzame groei of natuur.

Klik hier voor meer informatie

Connecting Europe Facility (CEF) Transport

De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. Deze netwerken zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Onder andere projecten die zich bezig houden met het overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot, zoals waterstof, maken kans op subsidie.

Nederlandse bedrijven die een project willen indienen, moeten zich melden bij RVO.nl. Zij coördineren het traject voor de Nederlandse ondersteuning via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

CEF Transport heeft voor de periode 2014 tot 2020 ruim 24 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er jaarlijks minstens één call open gaat.

Klik hier voor meer informatie

Delen: