Duurzaamheid 30 augustus 2019

Voorstel subsidieregeling duurzame energie blokkeert groene waterstof

Het H2Platform is teleurgesteld in de concept-rekenregels die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voorstelt voor de toekenning van subsidie voor duurzame energie (de SDE++ regeling). Deze rekenregels leiden ertoe dat er geen subsidie zal zijn voor de productie van groene waterstof. De voorgestelde regeling ziet geen milieuwinst in waterstofproductie uit nog grotendeels grijze stroom, maar biedt ook geen mogelijkheid voor subsidie voor aantoonbaar duurzame productie. Het H2Platform heeft een aantal suggesties aangedragen.

Het PBL gaat er van uit dat het komende decennium de elektriciteit die nodig is voor de productie van groene waterstof nog grotendeels fossiel zal zijn, dat de productie daarmee geen milieuwinst oplevert en dus geen subsidie verdient. Het PBL biedt geen mogelijkheid om een koppeling te maken tussen duurzame elektriciteitsproductie uit zon en wind en waterstof productie.

Door het ontbreken van een exploitatiesubsidie komt de toepassing en productie van deze energiedrager niet van de grond. Tegelijkertijd speelt de paradox dat de productie van elektriciteit uit zon en wind niet verder kan groeien door een gebrek aan vraag naar deze duurzaam opgewekte elektriciteit.

De innovatiesubsidie uit de Klimaatenvelop (30-40 miljoen) is volstrekt onvoldoende. Het gevolg daarvan is dat grote delen van de verduurzaming van onze industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving nauwelijks kan slagen. Als de overheid serieus is in de ambities uit het Klimaatakkoord – 3-4 GW aan geïnstalleerd elektrolysevermogen in 2030 – dan is er weinig tijd te verspillen: we moeten nu aan de slag om de grootschalige toepassing en kostenreductie te kunnen realiseren in 2030.

Oplossingen

Het H2 Platform ziet diverse oplossingen. Zo is het goed mogelijk om aantoonbaar elektriciteit uit zon en wind te gebruiken voor duurzame waterstof productie. Een voorbeeld is de productie op enkel die momenten dat er een ruim aanbod aan zon en wind is. Waterstof produceren op juist momenten met veel zon- en wind is ook een gewenste commerciële overweging. Op die momenten zijn de stroomprijzen immers laag. De stroomkosten zijn verreweg de grootste kostenpost bij waterstofproductie.

Wanneer de subsidieregeling deze optie aanbiedt – en elektrolyse uit aantoonbaar groene elektriciteit zal steunen – zal de markt de slag naar duurzame waterstof kunnen maken. Zo kan er werkelijk duurzame waterstof gemaakt worden en kunnen grote delen van onze energievoorziening verduurzaamd worden. Het H2Platform heeft in het kader van de consultatieronde een reeks vragen gesteld en suggesties gedaan: Consultatieformulier_SDE_2020_CO2-reducerende-opties Platform H2.

Delen: