Over waterstof 11 maart 2021

Visies politieke partijen op waterstof

Binnenhof, regering

Binnen de energietransitie speelt waterstof een belangrijke rol. Daar zijn de meeste politieke partijen het over eens. Bovendien zien veel partijen in waterstof kansen voor de economie. Maar welke specifieke rol waterstof moet krijgen verschilt per partij. Wij zijn daarom in de verkiezingsprogramma’s gedoken en hebben de visies van de politieke partijen op waterstof op een rijtje gezet.

VVD

 • Alternatieve duurzame technologieën, zoals waterstof, komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling voor duurzame energietransitie (SDE++). (p.72) 
 • Grootschalige productie, gebruik en export van (groene) waterstof. Hiervoor kan energie uit kerncentrales en hernieuwbare energiebronnen worden ingezet. Groningen krijgt een belangrijke rol binnen de waterstofeconomie. Als kernenergie de constante bron vormt voor het elektriciteitsnetwerk, kunnen we met de wisselende opbrengsten van energie uit wind en zon in Nederland zelf onze duurzame ‘oranje waterstof’ produceren. (p.72) 
 • Zoveel mogelijk behouden van het bestaande gasnetwerk als de energievoorziening in wijken verandert, omdat het met aanpassingen in de toekomst mogelijk waterstof of groen gas kan transporteren. (p. 75)


CDA

 • Wij zetten ook in op nieuwe energiebronnen als geothermie en warmtenettenen energiedragers als waterstof en synthetische kerosine. Om altijd ruimte te houden voor innovatie en nieuwe inzichten, willen wij een periodieke review van het klimaatakkoord. (p. 60)

D66

 • We investeren in pionierende projecten, zoals voor het opwekken van groene waterstof, elektrificatie van industriële processen en het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2. (p. 59) 
 • De industrie moet samenwerken om de omslag naar elektriciteit, waterstof en CO2-afvang te maken. Subsidies voor energiebesparende innovaties moeten ook voor consortia van samenwerkende bedrijven beschikbaar worden. Hier liggen kansen voor de grote industriegebieden in Zeeland, Chemelot in Limburg, Eemshaven-Delfzijl-Emmen, Rotterdam-Moerdijk en het Noordzeekanaalgebied in Noord-Holland, maar ook voor kleinere clusters. (p. 59) 
 • De energiebronnen van de toekomst bestaan voor Nederland vooral uit zonne- en windenergie, aangevuld met bijvoorbeeld aardwarmte en groen gas. Pieken en dalen vangen we op met innovatieve oplossingen voor opslag, zoals batterijen en groene waterstof. Zolang we nog niet genoeg zonne- en windenergie opwekken, benutten we aardgas als transitiebrandstof (met opslag en het liefst ook hergebruik van CO2) en in beperkte mate biomassa. (p. 77)
 • We willen onderzoek doen naar energie-eilanden op de Noordzee voor de productie en opslag van waterstof. (p. 78) 
 • Er liggen grote kansen voor Nederland om een spil te worden in de Europese handel in waterstof. We hebben de opslagcapaciteit bij Rotterdam en Amsterdam, zeehavens als internationaal logistiek knooppunt en een uitgebreid gasnetwerk. Groningen was, is en blijft de energieregio van West-Europa. We willen de koploper worden in de productie en handel van schone brandstoffen met een Nederlandse waterstofrotonde.
  • We schalen de productie van groene waterstof snel op. We bestemmen nieuwe windmolenparken op zee voor waterstof en subsidiëren meer onrendabele draaiuren.
  • We verbinden het waterstofnetwerk met Vlaanderen en het Ruhrgebied. Daarmee kan waterstof worden geëxporteerd en CO2 worden vervoerd voor opslag in lege gasvelden onder de Noordzee.
  • Waterstof kan met schepen worden vervoerd. Nederlandse havens worden de spil van de bevoorrading van waterstof aan West-Europa.
  • Groningen wordt het Europees kenniscentrum voor waterstof. Zo kan Groningen Nederland voorzien van duurzame warmte en elektriciteit en krijgt Noord-Nederland een duurzaam economisch perspectief. (p. 81)

GroenLinks

 • We kiezen voor de economische en sociale kracht van regio’s. Van groene waterstof in Groningen tot duurzame chemie in Zuid-Limburg, van windenergie in Zeeland tot Foodvalley in Gelderland, van Brainport Eindhoven tot GreenBizIJmond. (p. 14)
 • We maken Nederland koploper in groene waterstof. Groene waterstof is een vorm van schone energie voor zaken die moeilijk op elektriciteit kunnen draaien, zoals de industrie en lang en zwaar transport.  Groene waterstof is daarnaast hard nodig voor transport en opslag van duurzame energie. We investeren in kennis, innovatie en infrastructuur en stimuleren bedrijven te elektrificeren en over te stappen van fossiel naar groene waterstof. We gebruiken de oude gasleidingen voor het transport van waterstof en leggen een waterstofeiland op zee aan (p. 16).
 • We sluiten internationale partnerschappen voor duurzame energie, bijvoorbeeld voor groene waterstof uit landen met veel zon en ruimte. (p. 84)

ChristenUnie

 • We onderzoeken hoe wind op zee een rol kan spelen in de energieopslag, bijvoorbeeld door conversie naar groene waterstof. (p. 114)
 • Elektriciteit en groene waterstof. We zetten in op industriële elektrificatie en groene waterstof voor hoge temperatuur warmte. Er komt een routekaart naar grootschalige elektrificatie van de Nederlandse industrie, waarbij we de balans zoeken tussen grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en de energievraag van de grote industriële clusters. (p. 114)
 • Veiligheid moet altijd voorop staan bij het toestaan van mijnbouw. Dit vraagt meer onderzoek naar de gevolgen van zoutwinning en andere vormen van (gestapelde) mijnbouw, voordat er vergunningen kunnen worden verleend voor het gebruik van leeggekomen cavernes/holtes voor opslag van waterstof, perslucht of CO2. (p. 115)

SP

 • We bouwen aan een circulaire economie, door het recyclen van grondstoffen en stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij willen we meer ruimte voor alternatieve energiedragers, waaronder waterstofgas. (p. 24)

PvdA

 • Groningen en Drenthe kunnen de energiehoofdstad van Europa worden. Daarom investeren we in waterstof. (p. 49)
 • We investeren in de waterstofeconomie in Drenthe en Groningen. (p. 49)
 • Als we die bereidheid hebben zijn we tot grootse dingen in staat. We kunnen ’s werelds grootste elektrolyzer (1GW) voor groene waterstof bouwen op de Maasvlakte, Tata Steel kan de eerste schone staalfabriek ter wereld worden, we kunnen energie-eilanden op de Noordzee aanleggen wat de Noordzee de groene energie-hub van Noordwest-Europa maakt. (p. 51)
 • Stimuleren groene waterstof. Dit is een schone vervanging van aardgas, wanneer de bestaande gasinfrastructuur wordt aangepast. Daarom maken wij meer overheidsinvesteringen en fiscale faciliteiten vrij voor duurzaam opgewekte waterstof. Nederland heeft alles in huis om hierin leidend te worden. (p. 53)
 • We stellen de SDE++ open voor groene waterstof met prijsafspraken. (p. 54)

PvdD

 • De industrie bespaart 40% energie door een combinatie van een lagere vraag naar nieuwe producten in bepaalde sectoren, elektrificatie van processen, minder en efficiënter gebruik van grondstoffen, inzet van groene waterstof, meer hergebruik en recycling en een efficiëntieslag van gemiddeld 2% per jaar. (p. 54-55)
 • We stimuleren onderzoek en ontwikkeling van groene waterstof afkomstig van wind- en zonne-energie voor opslag. (p. 56)

SGP

 • Waterstof is op langere termijn waarschijnlijk vooral beschikbaar voor hoge temperatuur industrie, zwaar transport, oude, slecht te isoleren stadswijken, en om pieken en dalen in de stroomproductie op te vangen. De overheid moet proefprojecten met onder meer elektrolyse en een waterstofmolen steunen en mee investeren in waterstofinfrastructuur voor de industrie. (p. 99)
 • Gas, maar dan in de vorm van groen gas, waterstof en/of synthetisch gas, zal een significante rol blijven spelen in de toekomstige energievoorziening, zeker in het landelijk gebied. Netbeheerders moeten ruimte krijgen voor experimenten met alternatieve gassen. Wat betreft het gasnet geldt: geen oude schoenen weggooien voor er nieuwe zijn. De verplichting voor netbeheerders om niet gebruikte infrastructuur op te ruimen moet hierop worden aangepast. (p. 101)
 • Het Rijk faciliteert de aanleg van waterstof-tankstations. (p. 108)

DENK

50PLUS

FvD

PVV

Delen: