Vacatures

Het H2 Platform zoekt:

  • een themaleider Energie en Industrie
  • een themaleider Gebouwde omgeving

Het H2Platform is een groeiend samenwerkingsverband van meer dan 40 bedrijven en organisaties die zich bezighouden met waterstof en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Econo­mische Zaken en Klimaat. Het H2 Platform zorgt voor gezamenlijke visievorming en belangen­behar­tiging, voor publiciteit en voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, kennis­in­stel­lingen en bedrijven. Waar zich kansen voordoen voor synergie zorgt het H2Platform voor het verbin­den van partijen. Het H2Platform speelt dus een verbindende en voorwaardenscheppende rol maar realiseert zelf geen concrete waterstofprojecten.

Het platform bepleit de perspectieven van waterstof voor de energietransitie (productie blauwe en groene waterstof en toepassingen), alsmede de macro-economische perspectieven voor de Nederlandse industrie: de traditionele energie-intensieve industrieën die om te decarboniseren overgaan op waterstof en alles wat daarbij komt kijken qua projectmanagement, bouw, installatie en uitvoering, maar ook de kansen voor nieuwe hightech bedrijven en de Nederlandse maakindustrie die wel varen bij het uitrollen van deze nieuwe energiedrager. 

De kracht van het H2 Platform zit in belangrijke mate in de zogenoemde Kennis- en Innovatietafels (KIT’s), de plaats waar de deelnemers voor de volgende thema’s bijeenkomen voor afstemming en acties: Mobiliteit, Energie en Industrie, Gebouwde omgeving, Duurzaamheid, Veiligheid en PA/communicatie. Elke KIT wordt gecoördineerd door een lid van het Kernteam van het platform.

Momenteel zoekt het platform nieuwe themaleiders voor de KIT Energie en Industrie en voor de KIT Gebouwde omgeving. 

De gezochte themaleiders beschikken over praktijkervaring en een geschikt netwerk, zijn bekend met de Nederlandse waterstofketen, zijn onafhankelijk en zijn in algemene zin op de hoogte van de Nederlandse energie- en klimaatpolitiek en de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en subsidies. Van kandidaten verwachten we verder dat ze proactief, zelfstandig en resultaatgericht zijn en de materie energiek en oplossingsgericht aanpakken. Goede communicatieve vaardigheden spreken vanzelf.

Als themaleider zit je middenin de energietransitie en het waterstofnetwerk en zijn de lijnen naar de politiek en ambtelijke organisaties – de ministeries van IenW en EZK in het bijzonder – kort. Er is veel ruimte om de rol van themaleider op te pakken, eigen invulling te geven en daaruit voldoening te putten. Als themaleider kun je verschil maken en waarde toevoegen via gezamenlijke visievorming en belangenbehartiging met de deelnemers. Het resultaat van de themaleiders wordt afgemeten aan het succes van de (beleids)voorstellen, een positief imago voor waterstof en de effectiviteit van en waardering voor het netwerk rondom de desbetreffende KIT, met name vanuit de platform­deelnemers.

Beide functies zijn betaalde functies op inhuurbasis voor circa 1 dag per week (ongeveer 300 uur per jaar). Inhuur vindt plaats via platformdeelnemer Deltalinqs.

Van de themaleider Energie en Industrie verwachten wij brede en redelijk diepe kennis en ervaring – technisch en bedrijfseconomisch – van de energie-intensieve industrie en/of elektriciteitssector. Ervaring in de bedrijfstakken daaromheen – engineering, apparatuur, constructie, projectmanage­ment, componenten, et cetera – is ook relevant. De succesvolle kandidaat weet samen met de partijen de grote issues en remedies scherp te definiëren, te formuleren en uit te dragen. De kandidaat functioneert ook als algemeen aanspreekpunt voor de industrie. In 2019 en 2020 waren de issues van de KIT Energie en Industrie onder andere: “Waar komt straks al dat waterstof vandaan?”, “Hoe komen we tot grootschalige productie van waterstof” en “Import van waterstof”. Deze issues en de visie­vor­ming dienaangaande met de platformdeelnemers hebben bijgedragen aan het huidige brede beeld van waterstof, wat onder andere tot uitdrukking is gekomen via de waterstofvisie van het kabinet en het Nationaal Waterstof Programma van TKI Nieuw Gas waarmee goede betrekkingen bestaan.

Van de themaleider Gebouwde omgeving verwachten wij brede en redelijk diepe kennis – technisch en bedrijfseconomisch – van de markt voor (aard)gas in de gebouwde omgeving en het potentieel voor waterstof in die markt, mede ten opzichte van andere verwarmingstechnieken als elektrische warmtepompen en warmtenetten. Ervaring in de wereld van energiedistributie is een voordeel.  Omdat de KIT Gebouwde omgeving nog weinig historie heeft zal de nieuwe themaleider in eerste instantie bij de relevante platformdeelnemers (waaronder Remeha) en andere stakeholders moeten inventariseren waar de prioriteiten liggen en waar het platform de meeste toegevoegde waarde kan leveren. Om vervolgens, gezamenlijk met de deelnemers, de mogelijke remedies te definiëren, te formuleren en uit te dragen. Samenwerking met de waterstofprojecten in onder andere Hoogeveen, Stad aan t Haringvliet en Delft spreekt voor zich, net als de prioriteit voor veiligheid. De kandidaat functioneert ook als algemeen aanspreekpunt voor alle vragen en contacten over het thema Gebouwde omgeving.

Alle themaleiders vormen samen het Kernteam van het H2Platform dat regelmatig vergadert om te sparren en kennis uit te wisselen. Van de themaleiders wordt daarom verwacht dat zij ook over de schutting van hun specifieke thema heen kunnen kijken en willen en kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het platform in algemene zin. Het Kernteam is relatief klein en de (secretariële) ondersteuning is beperkt; van de themaleiders vereist dit een hands-on mentaliteit. Tot slot: omdat de themaleiders ook publiekelijk naar buiten treden, moeten consultants die willen reflecteren op deze vacatures kunnen aantonen dat zij geen belangenconflicten hebben met andere opdrachtgevers.

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met voorzitter Robert Dencher of secretaris Jean-Paul de Poorter van het H2 Platform via in eerste instantie robert.dencher@h2-platform.nl of jean-paul.depoorter@h2-platform.nl. Nadere informatie over het H2 Platform vindt u via www.opwegmetwaterstof.nl 

Als u zich kandidaat wil stellen voor één van beide functies ontvangen wij graag uiterlijk 31 januari 2021 uw motivatie en CV op één van bovenstaande mailadressen.

Download als PDF