Waterstof als systeemdrager 05 februari 2019

Subsidie mogelijk voor pilots met waterstof

Nederland is een subsidieregeling rijker, getiteld Demonstratie Energie Innovatie (DEI). De regeling is bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten, ook die met waterstof.

Update: op 24 april is de tweede tender van de DKTI-Transport gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidie voor vijf thema’s

De nieuwe subsidieregeling bestaat uit vijf thema’s, waarbinnen projecten voor subsidie in aanmerking kunnen komen:

  1. Energie-innovatie (€ 35 miljoen budget)
  2. CO2 reductie industrie, waaronder recycling, CCUS, infrastructuur (bijna € 24 miljoen budget)
  3. Flexibilisering elektriciteitsvoorziening, onder mer met behulp van waterstof (€ 33 miljoen budget)
  4. Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen (€ 15 miljoen budget)
  5. Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking (€ 10 miljoen budget)

Waterstof interessant bij elektriciteitsvoorziening

Waterstof komt in beeld bij het thema Flexibilisering van het elektriciteitssysteem. Subsidie is mogelijk voor pilotprojecten die op een optimale en kostenefficiënte manier de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten. Door het groeiende aanbod van hernieuwbare energie is behoud van de balans tussen vraag- en aanbod steeds belangrijker voor de leveringszekerheid van elektriciteit.

Vooral gericht op projecten met groene waterstof

Binnen dit thema wordt expliciet gezocht naar projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van groene waterstof (productie van waterstof uit hernieuwbare energie door middel van elektrolyse). Andere opslagmethoden die nog verder van de markt afstaan maar wel kansrijk zijn, kunnen ook onder dit DEI-thema worden opgevoerd. Te denken valt aan bepaalde typen batterijen of “power-to-x”. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om ammoniak, mierenzuur, methanol of andere chemische componenten.

De uitgebreide voorwaarden verschillen per onderdeel. Alles daarover in de handleiding DEI.

Delen: