Over ons

H2Platform is een groeiend samenwerkingsverband van ongeveer 60 bedrijven en organisaties die zich bezighouden met productie, import, transport, opslag en inzet van waterstof. Het Platform streeft naar een snelle verduurzaming van onze samenleving in lijn met de internationale klimaatafspraken middels de inzet van duurzaam geproduceerde waterstof. Het H2Platform vertegenwoordigt de Nederlandse waterstofsector in Europa via Hydrogen Europe.

Verbindende rol

Het H2Platform zorgt voor gezamenlijke visievorming en belangenbehartiging, voor publiciteit en voor samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Waar zich kansen voordoen zorgt het H2Platform voor het verbinden van partijen in consortia voor concrete projecten. Het H2Platform speelt dus een verbindende en voorwaardenscheppende rol; het platform realiseert niet zelf concrete waterstofprojecten.

Kennisuitwisseling

Het H2Platform organiseert plenaire platformbijeenkomsten. Met de website www.opwegmetwaterstof.nl zit het H2Platform boven op het waterstofnieuws. En via kennis- en innovatietafels vindt kennisuitwisseling en visie- en adviesvorming plaats over de toepassing van waterstof in de energiesector, de (chemische) industrie, de gebouwde omgeving en de mobiliteit, naast de doorsnijdende onderwerpen duurzaamheid, veiligheid en internationale ontwikkelingen.