Over ons

Energiesector, industrie en gebouwde omgeving

Nederland staat voor de opgave om richting 2050 de CO2 uitstoot met 80 tot 95% te verminderen. Het H2 Platform onderschrijft de doelstellingen van ’Parijs’. We moeten naar een klimaatneutraal energie- en grondstoffensysteem en voor deze transitie bestaat geen silver bullet: alle CO2 reductieopties zullen uit de kast moeten worden gehaald om de gestelde doelen te bereiken. Daarbij biedt waterstof belangrijke oplossingen.

Een no-regret optie

Investeren in waterstof is een no-regret optie: met waterstof kunnen we ons energiesysteem robuust maken. Zeker als duurzame bronnen als zon en (offshore)wind een groot aandeel hebben in onze energievoorziening en grootschalig (internationaal) transport van (elders geproduceerde) groene energie en langdurige energieopslag noodzakelijk zijn. Want elektriciteit is eenvoudig om te zetten in waterstof en waterstof eenvoudig in elektriciteit.

Waterstof heeft verder veel gebruiksmogelijkheden: binnen de industrie als grond- en hulpstof en voor hoge-temperatuurwarmte, binnen de gebouwde omgeving voor warmte en binnen mobiliteit en transport voor het personen- en goederenvervoer over weg, water en spoor.

Tot slot biedt waterstof de mogelijkheid om grote hoeveelheden energie goedkoop over grote afstanden te transporteren, veel goedkoper dan via koperen leidingen. Waterstof heeft vooral meerwaarde voor elektrische toepassingen waar energieopslag in batterijen het gebruik beperkt. Of voor toepassingen die niet makkelijk te elektrificeren zijn en waar behoefte blijft aan moleculen. Waterstof kan ook een uitkomst zijn als andere CO2 reductieopties onvoldoende soelaas bieden, bijvoorbeeld om technologische, economische of sociaal-maatschappelijke redenen.

Aardgasinfrastructuur nieuwe toekomst

Voor opslag, transport en distributie van waterstof kunnen delen van onze bestaande aardgasinfrastructuur worden benut. Die infrastructuur en de daaraan gekoppelde economische belangen krijgen met waterstof een nieuwe toekomst. Zo voorkomen we dat we overmatig investeren in versterking en uitbreiding van onze elektriciteitsnetten om de toevloed van elektriciteit uit zon en wind te kunnen opvangen. Versterking van de elektrische structuur – bijv. hoogspanningskabeltrajecten – vergt bovendien veel (procedure)tijd, die door het ook benutten van het gasnet grotendeels kan worden voorkomen: pure tijdwinst uit het oogpunt van CO2 reductie.

Waterstof verbindt onze elektriciteits- en gasinfrastructuur en biedt de kans om de doorontwikkeling en benutting van beide infrastructuren in samenhang te optimaliseren. Het is daarom verstandig om de bestaande aardgasinfrastructuur intact te laten, want we gaan weliswaar van het aardgas af, maar aan het waterstofgas.

Duurzame waterstofeconomie

Vanuit deze visie op een duurzame waterstofeconomie werkt het H2 Platform mee aan het implementeren van het Klimaatakkoord. En zorgt het platform voor ontmoetingen, netwerkvorming en kennisuitwisseling tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit de energiesector, de industrie, de gebouwde omgeving en de mobiliteit. Waar zich kansen voordoen speelt het H2 Platform een verbindende en voorwaardenscheppende rol om brede waterstofprojecten in de benen te helpen.

Hallo! Deze website maakt gebruik van cookies

De noodzakelijke (functionele) en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren. Die staan dus altijd aan. Veel plezier! Lees meer over onze cookies.