Veiligheid 21 februari 2020

Kick-off Waterstof Veiligheid Innovatie Programma (WVIP)

H2

Om waterstof een significante bijdrage te laten leveren aan de energietransitie, zijn borging van veiligheid en bijpassende wet- en regelgeving en beleid een randvoorwaarde. Het WVIP – het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma – draagt hieraan bij. Op 20 februari vond onder grote belangstelling de kick-off plaats van dit programma, dat onderdeel is van het H2Platform.

Aftrap WVIP

De aftrap van het WVIP werd gegeven door Jan van Belzen, burgemeester van Barendrecht en voorzitter van de stuurgroep WVIP. Hij is zeer betrokken bij veiligheidskwesties van de energietransitie en was ook voorzitter van het LNG Veiligheidsprogramma. Van Belzen gaf aan dat de stuurgroep naast het sturen en adviseren van het volledige WVIP ook verantwoordelijk is voor belangenbehartiging, het verzorgen van publiek/private betrokkenheid en de mate van bewustwording op bestuurlijk niveau.

Robert Dencher, voorzitter van het H2Platform, gaf tijdens de kick-off een presentatie over de activiteiten van het H2Platform, waarbij hij het belang van veiligheid onderstreepte.

Doelstelling WVIP

Het nieuwe gebruik van waterstof als innovatieve en duurzame energiedrager brengt waterstof dichterbij in de samenleving. Het WVIP heeft als doel deze brede introductie van waterstof mogelijk te maken en te versnellen. Dit vereist nieuwe voorschriften, zoals feitelijke informatie, duidelijke en uniforme regels en begeleiding voor een nieuwe groep gebruikers. Daartoe identificeert en adresseert het WVIP potentiële risico’s en geeft het vorm aan passende voorzorgsmaatregelen om risico’s te mitigeren en te beheersen. Voorbeelden hiervan zijn de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations en de Praktische handleiding vergunningproces waterstoftankstations.

Alle inspanningen van het WVIP hebben tot doel (technologische) innovaties te stimuleren op het gebied van waterstofveiligheid voor de toepassing van waterstof binnen de elektriciteitssector, mobiliteit, transport, industrie en de gebouwde omgeving. Meer informatie over de verschillende activiteiten van het WVIP leest u hier.

Partners

Om de doelen te realiseren, is samenwerking van groot belang. Meer dan 20 partners uit industrie, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zijn al betrokken bij het WVIP en waren aanwezig bij de kick-off: vertegenwoordiging uit de keten, kennis- en onderzoeksinstellingen, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en nationale, regionale en lokale overheidsinstanties zoals veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten. Met elkaar bespraken zij dat het belangrijk is de samenwerking te vergroten en de efficiëntie en besluitvorming te stimuleren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Waterstof Veiligheid Innovatie Programma? Stuur een e-mail naar Françoise van den Brink, programmamanager WVIP vanuit NEN.

Delen: