Industrie 12 mei 2021

Start bouw groene waterstoffabriek in Vlissingen

Productie van groene waterstof is essentieel om de doelen in het Klimaatakkoord te halen. In Zeeland, te weten bij Vlissingen, komt daarvoor een fabriek. Onlangs is het contract voor de bouw ondertekend.

VoltH2 B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een langetermijnconcessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 27.950 m2 in Vlissingen. Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met opslag-, tank- en distributiemogelijkheden.

3.600 ton groene waterstof per jaar

VoltH2 voorziet de bouw van een 25 mW elektrolyse-eenheid en gebruikt hierbij bewezen commercieel beschikbare technologie. De fabriek zal jaarlijks tot 3,6 miljoen kg (3.600 ton) groene waterstof produceren.

Bevoorrading lokale tankstations

Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden en draagt de centrale zo bij tot de verduurzaming van North Sea Port bij Vlissingen. De groene waterstoffabriek zal door haar design ook uitbreidbaar zijn tot 100 mW met een potentiële productie van 14,4 miljoen kg (14.400 ton) groene waterstof per jaar.

Waterstof via gasnetwerk

De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving of naar het gasnetwerk. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna loopt die op tot meer dan 100 miljoen euro.

Vrachtwagentransportpunt

De locatie bevindt zich in Vlissingen strategisch naast de bestaande Sloe-gascentrale en dicht bij andere belangrijke industriële bedrijven die in de toekomst ook groene waterstof zullen gaan gebruiken naast grijze en blauwe waterstof. VoltH2 onderzoekt ook de haalbaarheid van een vrachtwagentransportpunt uitsluitend voor het gebruik van waterstof.

Groene waterstofhub

“Met de ondertekening van deze overeenkomst met North Sea Port voor onze eerste site in Vlissingen geven we het startschot voor de uitbouw van VoltH2”, zegt Andre Jurres, oprichter en Algemeen Directeur van het bedrijf. “Wij danken North Sea Port voor de samenwerking en ondersteuning in deze voorbereidende fase zodat we deze eerste stap kunnen nemen in de ontwikkeling van een groene waterstofhub in Vlissingen.”

‘Sleutel in energietransitie’

Jurres: “De idee van het gebruik van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en wordt nu snel een economische realiteit. De COVID-19 crisis brengt de focus naar een CO2-vrije economie nu we zien hoe snel de natuur positief reageert op de vertraging van de economische activiteit.”

Waterstof voor klimaatdoelstelling?

Nederland heeft klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn, met inbegrip van groene waterstof, om zo de CO2-voetafdruk te verlagen met 49% tegen 2030 en met 95% tegen 2050. “VoltH2 heeft reeds gesprekken met partijen over de levering van groene stroom naar de site, met inbegrip van afnamecontracten op lange termijn. Andere potentiële partners die groene waterstof voorzien in hun toekomstige behoeften zijn steeds welkom”, aldus Andre Jurres.

Over VoltH2

VoltH2 is een privaat bedrijf met het hoofdkantoor in Nederland. Oprichter André Jurres heeft sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt bedrijven opgericht en uitgebouwd zoals Essent Belgium, NPG Energy en Volt Energy. VoltH2 focust op de ontwikkeling en uitbating van projecten rond groene waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa.

North Sea Port

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich over 9.100 hectare (18.000 voetbalvelden) uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot Gent – 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat de haven voor multimodaal vervoer (zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en buisleiding) en een veelheid aan goederensoorten.

Delen: