Over waterstof 11 juli 2022

Gezocht: ervaren kwartiermaker met groene waterstof in het bloed

De initiatiefnemers van Waterstof Nederland zoeken per 5 september 2022 een ervaren Kwartiermaker die de nieuwe vereniging gaat opzetten in de kwartiermakerfase t/m 31 december 2022.

Air Liquide, Engie, HyCC, Ørsted, Shell, Vattenfall en Yara nemen samen met Deltalinqs en het H2 Platform het initiatief voor het oprichten van één krachtige sectororganisatie voor de Nederlandse waterstofsector, onder de werktitel “Waterstof Nederland”. Waterstof Nederland wordt de gesprekspartner van de Nederlandse waterstof­keten voor ministeries en andere organisaties over waterstof in al haar facetten.

De kwartiermaker zal het door de initiatienemers samen met Berenschot ontwikkelde plan voor de oprichting van Water­stof Nederland in de periode september t/m december 2022 aanvullen, verder vormgeven en uitvoeren, zodat de nieuwe vereniging per 1 januari 2023 kan starten. De kwartiermaker rapporteert aan de stuurgroep van initiatief­nemers.

Onderdeel van de kwartiermakerfase is de procedure voor het door de stuurgroep werven van een directeur die per 1 januari 2023 gaat fungeren als secretaris van het verenigingsbestuur en leiding gaat geven aan het verenigingsbureau met een uiteindelijk voorziene omvang van 8 FTE (2024). De kwartiermaker zal bij ambitie en geschiktheid ook op de functie van directeur kunnen solliciteren.

Verantwoordelijkheden en taken kwartiermaker

Het aanvullen, verder vormgeven en uitvoeren van de samen met Berenschot ontwikkelde Blauwdruk voor de oprichting van Waterstof Nederland per 1 januari 2023, waarbij in ieder geval de volgende hoofdactiviteiten moeten worden uitgevoerd:

 • Het regelen van de voor de start per 1 januari 2023 vereiste bedrijfsvoeringselementen (PIOFACH):
 • personeel: profielen, werving en selectie eerste medewerkers verenigingsbureau.
 • informatie­voor­ziening: ICT en interne informatievoorziening.
 • organisatie: vormen verenigingsbestuur en formele oprichting vereniging inclusief gover­nance, statuten, regelement; concretisering verenigingsstructuur met Werkgroepen en Platforms; ondersteunen stuurgroep bij wervingsprocedure voor een directeur per 1 januari 2023.
 • financiën: definitieve contributiestructuur en (meerjaren)begroting.
 • automatisering: hardware en software.
 • communicatie: o.a. website en functionaliteiten.
 • huisvesting: kantoorruimte.
 • Het binnen de complete waterstofketen van mkb- tot grootbedrijf informeren, interesseren en werven van nieuwe verenigingsleden, samen met de (stuurgroep van) initiatiefnemers op nader en in overleg te bepalen wijze.
 • Het pro-actief samenwerken met, rapporteren aan en adviseren van de stuurgroep ter zake van de planning en voortgang van de activiteiten die nodig zijn om per 1 januari 2023 te starten met Waterstof Nederland.

Functie-eisen en vaardigheden kwartiermaker

 • Door opleiding en/of ervaring kunnen functioneren als kwartiermaker op minimaal hbo-niveau.
 • Ervaring met het functioneren van branche-/sectororganisaties.
 • Aantoonbaar succesvol complexe bedrijfskundige projecten geleid en daardoor kennis van en ervaring met het opzetten en structureren van organisaties.
 • Makkelijk kunnen schakelen met verschillende stakeholders en in staat om (externe) partijen aan te sturen.
 • Onafhankelijk kunnen optreden en op basis van persoonlijk gezag en inhoudelijke kennis een goede gesprekspartner zijn voor sleutelfunctionarissen in de waterstofketen en het veld daaromheen.
 • Is in staat de nieuwe vereniging maatschappelijk ‘op de kaart’ te zetten en in korte tijd de rol van vanzelfsprekende gesprekspartner te verwerven.
 • Groot zelfstartend vermogen en affiniteit met politieke issues, de energietransitie in het bijzonder.
 • Integer, transparant, tactvol en nieuwgierig.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Een groen hart en bij voorkeur kennis van en ervaring in/met de waterstofketen.

Aanbod

De kwartiermaker wordt ingehuurd op basis van een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Als formeel opdrachtgever van de kwartiermaker zal Deltalinqs namens de initiatiefnemers fungeren. Deltalinqs is de ondernemersvereniging van de Mainport Rotterdam en fungeert thans als formele rechtspersoon voor het opereren van het H2 Platform. De inhuur van de kwartiermaker door Deltalinqs zal plaats­vinden op basis van een voor de periode september t/m december tussen opdrachtgever (Deltalinqs) en opdrachtnemer (kwartiermaker) overeen te komen opdracht (inclusief opdrachtvoorwaarden) en vast maandtarief (gebaseerd op 36 uur per week / 160 uur per maand).

Interesse of meer informatie?

Gegadigden voor de functie van kwartiermaker mailen uiterlijk 17 augustus 2022 een beknopte motiva­tie­brief met CV, de datum per wanneer men beschikbaar is en het uur-/maandtarief dat men rekent (gebaseerd op 36 uur per week / 160 uur per maand) in PDF-format aan waterstofnederland@deltalinqs.nl.

Meer informatie over Waterstof Nederland en deze vacature treft u aan in de bijlage. Voor vragen over Waterstof Nederland en de functie van kwartiermaker kunt u tot 17 augustus 2022 contact opnemen met: Lydia Boktor (Shell, 06-83643402), Alice Krekt (Deltalinqs, 06-50736314), Robert Dencher (voorzitter H2 Platform, 06-52097159) of Jean-Paul de Poorter (secretaris H2 Platform, 06-24928798).

Verdere procedure

In de week van 22 augustus 2022 voeren de initiatiefnemers gesprekken via MS Teams met de kandidaten die zij op basis van de binnengekomen reacties voor een gesprek hebben geselecteerd; of u al dan niet tot de voor een gesprek geselecteerde kandidaten behoort verneemt u telefonisch of per mail op 18 of 19 augustus 2022.

De week van 29 augustus is gereserveerd voor het contractgesprek tussen de voorkeurs­kandidaat (beoogd opdrachtnemer), de initiatiefnemers en Deltalinqs (opdrachtgever kwartiermaker). De initiatiefnemers selecteren de voorkeurskandidaat op basis van de combinatie van functie-eisen en vaardigheden, datum beschikbaarheid en gevraagd uur-/maandtarief.

De beoogde startdatum van de kwartiermaker is maandag 5 september 2022.

Delen: