Beleidsontwikkelingen 22 maart 2022

Brief Staatssecretaris van I&W: Voortgang Duurzame Mobiliteit

22 maart – De staatssecretaris van I&W benadrukt in te zetten op gedragsstimulering rondom fietsen en lopen, investeringen in fietsenstallingen en veilige fietsroutes, en fietsbeleid.

Daarnaast is het streven om vanaf 2030 alleen personenauto’s zonder uitstoot te verkopen door beleid te ontwikkelen voor na 2025, in te zetten op voldoende laadinfrastructuur en gesprekken te voeren met verschillende doelgroepen en sectorpartijen.

Verder wordt bij de verduurzaming van de logistieke sector gekozen voor een zorgvuldig proces, het verduurzamen van de stadslogistiek, ondersteuning van aankoop zero-emissie voertuigen en strengere emissie-eisen voor bestel- en vrachtauto’s. 

Tot slot benadrukt de staatssecretaris dat waterstof kansrijke mogelijkheden biedt en de inzet van hernieuwbare brandstoffen overwogen worden. De staatssecretaris verstuurt voor de zomer een Stand van zaken Uitvoering Klimaatakkoord Mobiliteit (SUM). In het najaar volgt de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning en gedurende het jaar volgen de zes-wekelijkse brieven over het Fit-for-55 pakket. Naar verwachting wordt het Wijzigingsbesluit werkgebonden personenmobiliteit (normerende regeling) voor de voorhangprocedure aangeboden.

Delen: