Over waterstof 17 september 2020

Aanpassingen in SDE++ regeling slecht nieuws voor groene waterstof

De Europese Commissie heeft een streep gezet door het voornemen van Nederland om via de SDE++ subsidieregeling groene waterstofproductie te subsidiëren en laat slechts een veel beperktere subsidie toe. Het H2-Platform maakt zich zorgen omdat door deze actie van de Europese Commissie een veelbelovend duurzaam alternatief in de mobiliteit, de gebouwde omgeving en de industrie niet van de grond kan komen. Dit is des te vreemder omdat de extra vraag naar groene waterstof nu juist een commerciële prikkel kan geven richting elektriciteitsproducenten om meer groene elektronen te produceren c.q. een extra steun voor de wind- en zonneparken.

De inzet van de bussen bevordert de productie en het gebruik van waterstof in Drenthe en zorgt ervoor dat een groene waterstoffabriek op het GZI Next-terrein in Emmen dichterbij komt. Reden voor de provincie Drenthe om de aanschaf van de bussen te steunen.

De door de Nederlandse overheid voorgenomen SDE++-regeling zou elektrolyse subsidiëren voor 2000 (vollast-)uur per jaar. Dit is het gemiddelde aantal uren dat in 2030 een extra elektriciteitsvraag voor waterstofproductie volledig via zon en wind kan worden opgewekt en dus een klimaatneutraal alternatief zal bieden.

De Europese commissie stelt echter dat er niet vooruitgelopen mag worden op de situatie van 2030, maar moet worden uitgegaan van de huidige stroommix met nog veel kolen en gasstroom. Op dit moment wordt extra elektriciteitsvraag grotendeels fossiel ingevuld behalve op enkele zeer zon- en windrijke dagen.

Dat betekent dat elektrolysers voor de productie van groene waterstof de komende jaren nog nauwelijks gesubsidieerd kunnen worden en dat schaadt het vertrouwen van de investeerders . Dit betekent ook dat de ambitieuze 2030 Klimaatakkoord doelstellingen voor waterstof nog ver verwijderd zullen blijven.

De beperking geldt voor alle technieken die elektriciteit gebruiken voor de verduurzaming, dus ook industriële warmtepompen en boilers. “Naar aanleiding van de gesprekken met de Europese Commissie zal ik het aantal draaiuren voor deze elektrificatie-opties de eerste jaren beperken.” Zo stelt Minister Wiebes in een brief deze week aan de Kamer.

Volgens het H2-Platform is de ingreep van de Europese Commissie contraproductief. Reeds nu wordt de 2000 uur als te beperkend ervaren. Met een koppeling van wind- en zonneparken aan de productie zou zo ‘n 6000 uur gehaald kunnen worden. Daarmee zou niet alleen groene waterstof van de grond komen maar wordt ook de businesscase voor extra zon- en windparken versterkt.

Hoewel er talloze opties zijn om duurzame elektriciteitsproductie en elektrolyse voor waterstof administratief of zelfs fysiek aan elkaar te koppelen, leken deze echter geen stand te houden in het licht van de Europese mededingingsregels.

Groene waterstof is een veelbelovend duurzaam alternatief voor diesel en benzine in de mobiliteit en voor aardgas in de industrie en de gebouwde omgeving. Zonder subsidie komt de productie en toepassing van groene waterstof echter niet van de grond; de fossiele vervuilende energie is immers goedkoper.

Robert Dencher, voorzitter H2-Platform: “Nu Brussel de mogelijkheden voor subsidie zo sterk beperkt lijkt een succesvolle grootschalige uitrol van productie en toepassing van groene waterstof voorlopig van de baan. Daarmee zou een belangrijk duurzaam alternatief voor het aardgasverbruik in onze huizen en industrie en voor de fossiele brandstoffen in de mobiliteit voorlopig niet van de grond komen. De uitvoering van de eerder dit jaar door het kabinet gepresenteerde Waterstofvisie maar ook de in juli gepresenteerde Europese waterstof ambities staan op het spel. De Rijksoverheid moet nu snel met de Europese Commissie bespreken hoe groene waterstof wel mogelijk wordt”.

Delen: